Verktyget Digitala Samtal

Verktyget Digitala Samtal hjälper personalen i samtalet med barn, unga och äldre. Tjänsten är molnbaserad och fungerar på alla typer av enheter. Digitala Samtal är säker och följer de regulatoriska krav som finns gällande GDPR och andra regelverk för kommuner och offentliga verksamheter. Men framför allt är den lätt att använda för både personalen och brukaren.

Digitala Samtal är ett verktyg där de mjuka värdena möter digitalisering på ett intuitivt och respektfullt sätt. Vi sätter stort värde på interaktionen mellan användaren och vårt verktyg. Det skall kännas enkelt att använda Digitala Samtal utan att regulatoriska faktorer som GDPR eller känslan av att det ger merarbete finns närvarande. 

Digitala Samtal är utvecklat i Sverige för svenska förhållanden. Vi sätter ribban extremt högt vad det gäller regulatorisk efterlevnad. Ledordet är Compliant. Lösningen driftas i Sverige på den ledande leverantören för Compliant lösningar och ingen data lämnar landet. Det gäller även vår unika funktion för säkra och lagliga videosamtal.

Digitala Samtal används idag i ett flertal kommuner över hela landet inom såväl socialsidan för barn och unga som inom äldreomsorgen. Du kan läsa mer om hur kommunerna använder samtalsstödet här

En digital verktygslåda för samtalet

I grunden är Digitala Samtal en verktygslåda för personalen som jobbar med brukaren. Här finns flera olika typer av samtalsstöd som hjälper till att öppna samtalet. Det kan vara skattningar som KASAM eller jämförande verktyg som en nätverkskarta.

Alla resultat samlas in under brukarkortet från vilket man får en översikt över brukarens välmående och utveckling.

Från brukarkortet är det även möjligt att skicka distansanalyser, schemalägga systematiska uppföljningar eller starta säkra och lagliga videosamtal med brukaren.

Några av de viktigaste delarna i verktygslådan

Digitala Samtal har en säker och laglig funktion för videosamtal

Säkra och lagliga videosamtal

Integrerat i tjänsten finns en unik funktion för säkra videosamtal mellan personalen och brukaren. Med ett enkelt klick skapas ett samtal som gör det enkelt att hålla kontakten med brukaren även på distans.

Alla i personalen har en egen samtalsklient (kan liknas vid ett vänt- och samtalsrum i liknande tjänster) och kan ringa obegränsat antal samtal till sina registrerade brukare.

Säkert att använda för alla

Samtalet är krypterat och som följer GDPR och andra regulatoriska krav som finns för samtal i Sverige.

Digitala samtal är idag unik i att erbjuda denna typ av samtal mellan personalen och brukaren.

Individen i centrum

Digitala Samtal är fokuserat kring Individen, eller brukaren som vi kallar hen. Verktygen utgår från de behov och känslor som individen har. Kopplat till detta finns sedan även bedömnings- och dokumentationsverktyg där personalen kan fylla på. Vi arbetar hela tiden för att harmonisera med IBIC och BBIC i verktyget.

Ett samtal och flera enheter

Ingen tycker att det är roligt att behöva berätta samma sak flera gånger. I Digitala Samtal är det därför möjligt skapa flera enheter och samverka mellan dem. Det är sedan enkelt att dela information mellan olika enheter. Det kan till exempel vara mellan familjehem och elevhälsa eller hemtjänsten och det särskilda boendet.

Insikter och verktyg för organisationen

Mer kvalitet med samma resurser

Trycket på socialförvaltningar och äldreomsorgen fortsätter att öka. Under de kommande åren kommer utmaningen att vara hur man skall kunna hantera detta med samma resurser.

Digitala Samtal har flera verktyg för att både hjälpa organisationen. Insikter och data för att på ett bättre sätt kunna använda sina resurser finns lättillgängligt för enhetschefer och ledning. Smarta algoritmer sammanfattar även trender som kan användas i planeringen.

Aktivera brukarens nätverk

Metodiker som Signs of Safety har visat att det finns stora vinster med att aktivera brukarens nätverk. Detta leder oftast både till att välmåendet hos brukaren ökar men även till att effektiviseringar kan göras i verksamheten. 

Digitala Samtal har funktioner som hjälper personalen att kartlägga och aktiver nätverket. Det blir lätt att hålla koll på aktiviteter och beslut.

Säkert och lagligt

På svenska heter det regulatorisk efterlevnad, men vi tycker att det engelska ordet Compliant är lättare att förstå. Allt handlar om att våra kunder och användare skall känna sig trygga i att använda Digitala Samtal. Vi arbetar hela tiden med att anpassa systemet till gällande regler.

De regulatoriska kraven är idag omfattande och det räcker inte bara att ha kontroll på lagringen av personuppgifter. Digitala Samtal uppfyller även de krav som ställs på beroenden av externa tjänster. Något som blev extra aktuellt efter Cloud ACT.

Tjänsten driftas helt i ISO certifierade drifthallar i en Compliant molnlösning. Ingen kritisk data lagras eller lämnar landet. Alla våra partners och samarbetsverktyg använder sig av Compliant infrastruktur som finns inom EU.

Utöver detta har Digitala Samtal säker autenciering som kan anpassas till kundens regelverk.

Viktiga delar i Digitala Samtal

Digitala samtal följer GDPR

Vill du vera mer om Digitala Samtal

Klicka på knappen för att boka ett online-möte med oss så berättar vi mer om hur Digitala Samtal kan hjälpa din verksamhet.

Frågor och svar

Det är svårt att förklara hur fantastiskt detta är, så enklast är det om vi får samtala med er i ett digitalt möte. Men här har vi ändå samlat svar på några av de vanligaste frågorna.

I grunden kan man säga att det är en hjälp för handläggaren innan, under och efter ett samtal. Det är där för att hjälpa en handläggare att snabbare vinna förtroende och få brukaren att öppna sig.

Ett exempel på samtalsstöd är KASAM. KASAM står för Känslan av Sammanhang och mäter lite förenklat förmågan att hantera stress och svårigheter. En högre grad av KASAM ger en individ bättre möjlighet att hantera stressiga och svåra situationer.

KASAM är ett resultat av Aaron Antonovskys forskning och mäter tre olika områden:

  1. Begriplighet – Förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika händelser.
  2. Hanterbarhet – Förmåga att möta och hantera dessa olika händelser utan att bli offer för omständigheter.
  3. Meningsfullhet – Delaktighet och en känsla av att kunna påverka situationen, att se en mening med det hela

Vi tror på enkelhet! Därför används Digitala samtal via en webbläsare, antingen på en surfplatta, dator eller mobiltelefon.

Handläggaren loggar in och ser enkelt sina ärenden. När ett samtal ska göras väljs det aktuella ärendet. Tidigare samtal finns lagrade med resultat och kommentarer.

Självklart har personen man pratar med en stor vinst i användning av Digitala samtal, genom att bli hörd och samtala på ett enkelt och stimulerade sätt.

Men utöver det har handläggare, avdelningschefer, verksamhetsutvecklare och förvaltningschefer stora vinster.

Handläggaren (eller den som sköter samtalet) får ett modernt enkelt verktyg som uppskattas av motparten. Handläggaren får stöd i vilka frågor som ska ställas vilket kan vara positivt för alla men för nyanställda upplevs det som ett tryggt stöd i samtalen. Eftersom frågorna genomförs via en dator eller surfplatta möts man på ett naturligt och avslappnat sätt vilket möjliggör ett bättre samtal.

Avdelningschefer, verksamhetsutvecklare och förvaltningschefer har möjlighet att se individuella ärenden för att stötta handläggaren. Utöver det har de en stor vinst att se sammanställd information hur gruppen man har ansvar för mår och utvecklas. På aggregerad nivå kan statistik skapas som grupp, eller för olika avdelningar, kön, placeringsformer, ålder etc. Få insikter som går att agera på och följ upp om insatser som görs är positiva eller negativa.

Vår verktygslåda väver hela tiden. Idag finns en mängd olika samtalsstöd och funktioner som hjälper personalen i samtalet med brukaren.

  • Samtalsstöd, här finns en mängd verktyg för att öppna samtalet med brukaren.
  • Videosamtal, säkra videosamtal som gör det möjligt att hålla samtalet med brukaren på distans
  • Dokumentationsstöd, samla all information om brukaren på ett ställe.
  • Insikter, ger verksamheten en översikt över brukarnas välmående och ger insikter i trender och utveckling.