Hoppa till innehåll

Våra digitala samtalsstöd

Vad är egentligen ett digitalt samtalsstöd? I grunden kan man säga att det är en hjälp för handläggaren innan, under och efter ett samtal. Det är där för att hjälpa en handläggare att snabbare vinna förtroende och få brukaren att öppna sig. Detta är viktigt, inte bara för att snabbt finna problem eller möjligheter, utan även för att kvaliteten på samtalet och mötet skall bli så mycket bättre.

Vi grupperar våra samtalsstöd i fyra huvudkategorier, som var och en har ett syfte att på olika sätt möta brukaren i samtalet. Våra samtalsstöd är beprövade och nästa alla har en väl dokumenterad evidens.

Flera av våra samtalsstöd är även utformade för att kunna harmonisera med metodiker som BBIC, IBIC och Signs of Safety.

Skattningsverktyg

Ett skattningsverkyg används i första hand för att kartlägga en brukares tillstånd eller för att få en uppfattning av vilka utmaningar brukaren står inför. 

Ett skattningsverktyg används antingen som ett direkt eller ett indirekt samtalsstöd. Om man använder skattningsverktyget direkt innebär det att man sitter tillsammans med brukaren och använder frågorna som en öppnare för samtalet under tiden som brukaren tänker eller svarar på frågorna. Detta har visat sig vara en mycket effektiv metod för att nå fram till slutna individer på ett bättre sätt.

Man kan även använda skattningsverktygen indirekt, vilket innebär att brukaren själv innan eller under samtalet svarar på frågorna utan handledarens inblandning. I detta fallet använder man då istället resultatet och utfallet som grund för samtalet. 

Digitala Samtal har en full spårbarhet i de skattningar som görs, vilket gör att handledaren direkt får en systematisk uppföljning över individens förändring över tiden.

Verktygslådan med skattningsverktyg i Digitala Samtal innehåller en mängd väl dokumenterade evidensbaserade metodiker som exempelvis:

Formativa samtalsstöd

Ett formativt samtalsstöd används för att kunna samtala om och följa en brukares utveckling över tid. Till skillnad från till exempel ett skattningsverktyg kan ett formativt samtalsstöd användas ofta. I vissa fall ner på så korta intervall som dagsnivå.

Dessa samtalsstöd är viktiga för att snabbt fånga upp problem eller händelser som påverkar brukaren. Man kan säga att de är temperaturmätare. Genom att förändra små saker som tidpunkten när dessa verktyg används kan handläggaren få helt nya insikter om brukaren om hur exempelvis vanor påverkar välmåendet.

Tanken med ett formativt samtalsstöd är att kunna ge handläggaren en bild över vilka brukare som är i störst behov. För brukaren är denna typ av samtalsstöd en viktigt del för att fördjupa kontakten mellan samtalen och även en viktig del i det ökade välmåendet.

Verktygslådan i Digitala Samtal innehåller flera Formativa samtalsstöd som:

  •  Hur mår du?
  •  Händelsekort

Summativa samtalsstöd

Ett summativt samtalsstöd skulle också kunna gå under benämningen bedömningar. I grunden handlar det om verktyg där handläggaren samlar in och dokumenterar information om brukaren. Brukaren har sällan någon direkt input in i dessa verktyg. Handläggaren gör en bedömning och väljer ut vilken information som skall läggas in baserat på samtalet med brukaren.

Dessa summativa verktyg spelar en stor roll i samtalsstödet och används väldigt ofta för att handläggaren skall kunna förbereda sig inför samtalet och även lägga upp en plan och aktiviteter för att öka brukarens välmående framöver. Det gör även att information kan dokumenteras och delas mellan handläggare samt även öka kvaliteten i samtalet med brukaren. Det sistnämnda är viktigt vid hög personalomsättning.

Verktygslådan i Digitala Samtal innehåller flera summativa samtalsstöd som:

  • Livsbok
  • Riskbedömning

Komparativa samtalsstöd

Ett komparativt verktyg är, precis som namnet antyder, ett verktyg eller en metod för att jämföra och rangordna exempelvis relationer. Detta gör man för att få en känsla av hur brukaren ser och klassar sin omgivning. 

Till skillnad från de övriga verktyg är de komparativa verktygen oftast till en början öppna. Det innebär att det är väldigt lite, eller inget som på förhand styr vilken information som kommer att hamna i verktyget utan denna kommer fram under samtalet och användandet av verktyget.

Ett bra exempel på ett komparativt verktyg är en nätverkskarta. Målet med denna är att brukaren skall få möjlighet att delge vilka resurser, aktiviteter och föremål som är viktiga i livet just nu. I detta fall är samtalet under tiden dessa identifieras ett viktigt samtalsstöd då det ger handledaren möjlighet att få en bättre inblick i personens resurser.

Den andra viktiga delen i samtalet sker under sorteringsprocessen. jämförandet. Handledaren får då en möjlighet att ställa öppna frågor om varför något är mer eller mindre viktigt för brukaren.

Verktygslådan med Komparativa samtalsstöd innehåller flera väldokumenterade och evidensbaserade metodiker som:

  • Nätverkskartor
  • Relationsskalor (Valentinskalan)
  • Gruppanalyser 

Vill du veta mer om våra digitala skattningsverktyg?

Boka ett onlinemöte så berättar vi mer om våra skattningverktyg och hur de kan användas i din verksamhet