Så här används Digitala Samtal i kommuner

Hur samtalar ni med brukare? Hur mäter ni välmåendet hos brukare och följer deras utveckling?

Digitala Samtal är det digitala samtalsstödet som blir verktyget till personalen för att förstå, samtala och följa upp de som behöver stöd och hjälp.

Tjänsten är webbaserad och helt digital vilket innebär att den kan användas från en dator, surfplatta eller telefon.

Varje användare har en personlig inloggning med rättighet och roll tilldelad beroende på arbetsuppgift. De vanligaste rollerna är administratör och handläggare där administratör hanterar uppgifter som tilldelning av klienter/ärenden till handläggare. Handläggaren är den som har ansvar för någon och genomför själva samtalen med dem.

Barn-KASAM

Frågorna i KASAM används som samtalsöppnare. När personen svarar på en fråga kan samtalet fortsätta med hjälp av följdfrågor som ”varför känner du så, berätta mer” eller ”vad kan du göra för att det ska förändras”. KASAM/Digitala Samtal ersätter inte handläggarens profession utan kompletterar istället med fler verktyg och stöd.

Barn-KASAM består av 16 frågor med glada/ledsna ”gubbar” som svar och är lämplig för barn innan tonåren. Kan även vara lämplig om mognad, koncentrationsförmåga eller tiden sätter begränsningar.

KASAM-29

För ungdomar från tonåren eller vid tillräcklig mognad finns metoden KASAM-29 som skattningsverktyg. Består av 29 frågor med utförligare och lite mer krävande frågor. Svaren består av alternativ från 1 – 7. Resultatet från KASAM-29 består likt Barn-KASAM av de tre komponenterna och en total nivå med tre nivåer.

Frågorna tar ca 40 minuter och ger ett mycket bra samtal.

Översikt för en person

Tidigare resultat samlas på personens sida för att kunna samtala utifrån och följa upp över tiden. Med hjälp av resultaten skapas en bättre förståelse för möjligheter och problem både för handläggaren och personen.

Digitala Samtal bygger på att kvalitativa samtal genomförs. Med hjälp av KASAM och Nätverkskarta får handläggaren bra stöd i samtalen med ett användarvänligt verktyg som gör samtalet roligt och öppnare. Tack vare att KASAM är evidensbaserat och mätbart skapas ett resultat som kan jämföras, följas över tid och bli ett verktyg för kunna att arbeta vidare.

KASAM bygger på de tre komponenter meningsfullhet, begriplighet och hanterbarhet som visar på personens förutsättningar och styrkor. Genom att mäta regelbundet blir utvecklingen mätbar och synlig.

Vy över personens KASAM-resultat för analys
Vy över personens KASAM-resultat för analys och vidare arbete.

Nätverkskarta

En tredje metod tjänsten erbjuder är nätverkskarta som genomförs helt digitalt, gärna med hjälp av en surfplatta.

Nätverksarbete är en viktig del och inleds med fördel av att man gör en nätverkskarta. Vi har valt att inte dela in kartan i olika typer av relationer då det visat sig negativt på olika sätt.

Personen fyller i de som finns i deras liv, positiva som negativa relationer. De som är personen närmst placeras närmst centrum. Möjlighet att kommentera på varje relation finns, för att dokumentera samtalet. Viktiga insikter om personens situation fångas upp och en bra bild av verkligheten skapas.

Steget efter genomförd nätverkskarta är där man bör arbeta med handlingsplaner, stöd och strukturer.

Handläggarens översikt

Handläggaren har ett par olika vyer som underlättar översikten och arbetet med deras ärenden. Eftersom varje person ofta har en relativt stor mängd ärenden har tjänsten olika sätt att se status på respektive samt hjälp med prioritering. 

Först visas alla aktuella ärenden i en lista med tydlig markering av senaste KASAM-resultatet. Unikt för Digitala Samtal är att en indikation på trolig utveckling för ärendet visas. Fler stöd utvecklas för att handläggare och organisationen ska kunna prioritera ärenden och insatser.

Efter ett ärende avslutats arkiveras det för att senare gallras ut enligt organisationens tidsval. Om ett ärende blir aktuellt igen kan det återaktiveras och historiken är bibehållen.

Lista över handläggarens ärenden
Lista över handläggarens ärenden med KASAM-temperatur och prediktion
Översikt för handläggare
Temperatur för handläggarens samlade ärenden.

Översikt för hela organisationen

För enhetschefer, verksamhetsutvecklare och inom t.ex. kommuner IFO-chef och socialchef är det viktigt att få en översikt över läget och utvecklingen för alla ärenden/klienter.

Först visas en aktuell status för alla klienter summerade, men möjligheten finns att arbeta vidare med olika filtreringar av t.ex. kön, ålder, placeringsform (kommun) och tidsintervall.

Grafer över utvecklingen över tid, insikter, varningar är också intressanta saker att arbeta med här.

Översikt för hela organisationen
Aggregerad statistik och insikter för hela organisationen. Möjlighet till filtrering och grafer

Vi vill mer än gärna berätta mer om Digitala Samtal, så klicka på knappen och hör av dig så bokar vi ett samtal eller demo.