Hoppa till innehåll

Digitala samtalsstöd i kommuner

Att införa ett digitalt verktyg i samtalet med barn och unga kan innebära många stora fördelar. Detta har inte minst visat sig hos de kommuner som valt att arbeta med Digitala Samtal i sin verksamhet. Förutom att man får stora vinster i att arbeta systematiskt och evidensbaserat händer det även mycket i samtalet och mötet med de unga.

Det händer mycket när man inför ett digitalt samtalsstöd i sin verksamhet. Flera kommuner vittnar bland annat om att barnen har öppnat sig på ett nytt sätt. Att spänningen mellan de unga och socialsekreteraren har minskat. Detta leder till att man får ett bättre underlag och kan genomföra bättre insatser.

Men hur fungerar det?

Vi har här sammanställt hur några kunder har valt att arbeta med Digitala Samtal i sin verksamhet. Vill du veta mer om verktyget Digitala Samtal hittar du det här.

Är ni intresserade hur det skulle kunna fungera i er verksamhet så är det enklast att ni bokar ett online-möte direkt med oss så kan vi visa mer.

Så arbetar Lomma kommun

Lomma kommun har använt Digitala Samtal sedan 2020 inom utredning och familjehemsplacering. Idag är verktyget en viktig och integrerad del i bedömningsprocessen och uppföljningen.

Lomma valde att redan från början sätta upp en process hur olika verktyg skulle användas. Man valde att i första hand arbeta med KASAM för att mäta välmåendet.

Den viktiga processen

Idag gör man alltid en KASAM senast en månad efter att utredningen startas. Detta för att få en bil av barnet eller den ungas ingångstillstånd. Sedan görs en ny KASAM senast en månad efter att en eventuell insats eller placering påbörjats. Denna följs sedan systematiskt upp med en ny KASAM i mitten av den planerade insatsen eller minst en gång per år.

Vid varje förändring eller nytt övervägande görs även då en KASAM. Sammanlagt gör detta systematiska arbete att Lomma hela tiden har en god överblick över brukarnas välmående.

Det blir enklare att göra korrekta bedömningar och man får även varningssignaler tidigt om något ser ut att vara fel.

Det är enkelt att använda KASAM i digitala samtal

” Barnen vi möter uppskattar i hög grad att möta oss med hjälp av verktyget och handläggarna ser positiva effekter i att samtalet fördjupas samtidigt som det blir mindre dramatiskt för barnet “​

– Lindha Höglund, IFO Chef Lomma kommun

Så arbetar Höörs kommun

Höörs kommun har använt Digitala Samtal sedan 2020 inom familjehem och familjebehandling men har utökat till både utredning och är på väg in i LSS.

Höör har valt att fokusera mer på användandet av Digitala Samtal som ett viktigt verktyg i samtalet. Detta för att få barn och unga att öppna upp sig mer. Även Höör använder tillexempel KASAM, som är en mycket bra metod då svaren direkt ger öppna frågor.

Höör använder även aktivt nätverkskartan i Digitala Samtal. Om man väljer att tillexempel arbeta med KASAM och nätverkskarta som pedagogisk modell blir denna ett viktigt verktyg. Nätverkskartan kopplar direkt in i anknytningsmodellen och ger en uppfattning om barnets trygghet i sin tillvaro.

Genom att arbeta systematiskt med nätverkskartan blir det möjligt att se mönster i hur anknytningen förändras över tiden. Det ger även en insikt i barnet eller den ungas övriga relationer. Något som kan hjälpa när man vill aktivera nätverket för att få ett bättre resultat i behandlingen.

Höör upplever inte bara att samtalet med barn och unga har blivit bättre, utan även att man har kunnat öka kvaliteten under insats och placeringar.

Höör valde att under 2021 införa Digitala Samtal även inom sin äldreomsorg.

Digitala Samtal nätverkskarta är ett viktigt samtalsstöd

” Ibland har det varit väldigt svårt att nå tonåringen genom vanligt samtal, medan när ungdomen fyllt i KASAM har hen pratat mycket om resultatet. Kul! “​

– Gunilla Kajrup Aspeborg, IFO Chef Höörs kommun

Det viktiga införandet

Att införa en ny funktion eller process i en verksamhet kan vara en stor utmaning. För att öka sannolikheten för ett lyckat införande i er verksamhet har vi tagit fram en generell modell för införande. Den fungerar inte bara på våra produkter utan är en modell ni kan använda i alla era projekt.

Digitala Samtal införandeprocess

Vi delar gärna med oss av processen och hur den skall tillämpas. Vill ni kan vi även finnas med som et stöd under hela införandet. Vill ni veta mer om införandeprocessen och hur den skall användas kan ni kontakta oss eller boka ett möte med vår processexpert.

Är du nyfiken och vill läsa mer?

Här finner du mer läsning och artiklar som rör arbetet med barn och unga.