Hoppa till innehåll

Unikt stöd i utredning av orosanmälan

  Utredning av orosanmälningar ökar allt mer och trycket på socialsekreterarna ökar för att hinna med och samtidigt göra så bra bedömningar som möjligt. Digitala Samtal har en unik process i 5 steg som underlättar och effektiviserar arbetet med utredning av orosanmälan inom socialtjänsten. Samtidigt som den involverar den unga på ett nytt sätt.

  1. Utred välmåendet
  2. Kartlägg nätverk och relationer
  3. Identifiera eventuella missbruksförhållande i familjen
  4. Involvera den unga
  5. Skapa ett underlag

  Några av effekterna av att använda Digitala Samtal i utredning av orosanmälan är att det friställer tid för handläggaren. Samtidigt som den unga blir mer aktiv och får göra sin röst hörd. Processen ger ett bra stöd med tydliga punkter. Handläggaren får ett väl underbyggt underlag som ger snabbare, bättre och mer jämlika bedömningar.

  Är du intresserad av hur det fungerar?

  Då finns mer information här nedan. Eller får du gärna boka ett onlinemöte med oss så berättar vi mer.

  1. Utred välmåendet

  Med skattningarna Välmåendeskalan (VS) och KASAM får man en bra översikt över den ungas välmående. Skattningarna är lätta att förstå och visar både välmåendet samt hur bra den unga kan väntas hantera situationen.

  Det har visat sig att dessa skattningar fungerar allra bäst om den unga får svara på dem i sin egen enhet. Att just svara via ett digitalt verktyg gör att den unga öppnar sig lättare och svarar mer ärligt.Handläggaren skickar dessa enkelt till den ungas mobiltelefon. Allt fungerar utan installation av appar i telefonen.

  Att den unga själv svarar på frågorna och interagerar friställer tid från socialsekreteraren. Den unga blir även mer aktiv och involverad i sitt ärende. Helt i linje med barnkonventionen.

  När man sedan träffar och har ett samtal med den unga blir svaren ett ovärdeligt samtalsstöd. Då svaren oftast är ärligare än de man får fram vid enbart ett samtal kommer man snabbare fram och kan göra bättre bedömningar.

  2. Kartlägg nätverk och relationer

  Att kartlägga vilka personer som finns runt den unga och vilken relation den unga har till dem är viktigt. Med Digitala Samtals verktyg för resurshantering, nätverkskartor samt relationsskattningar blir det enkelt att få en bra bild över detta.

  Tillsammans med den unga identifierar och kategoriserar handläggaren personer i den ungas omgivning. Efter detta får den unga placera resurserna i en interaktiv nätverkskarta i Digitala Samtal. Nätverkskartan involverar även den unga nära i processen.

  Nätverkskartan ger handläggaren en bra bild över vilka relationsproblem som kan finnas. Men även vilka möjligheter som finns med personer som står den unga nära. Överblicken hjälper till i bedömningen av vilka risker som kan finnas.

  I vissa fall när man misstänker att det kan finnas ett allvarligt relationsproblem kan verktyget Relationsskalan användas. Det är ett verktyg som ställer två personers känslor och tankar om sin relation mot varandra. Varje individ svara på ett antal frågor som sedan Digitala Samtal behandlar och ger en indikation på vilka områden som kan vara problem. Och där kommunikationen eller förståelsen skulle kunna vara bättre.

  Sammanlagt ger dessa verktyg handläggaren en bild över vilka problem och spänningar som kan finnas i den unges relationer och omgivning. Något som kan ge viktig information i utredningen av orosanmälan.

  3. Identifiera eventuella missbruksförhållande i familjen

  Med screeningverktygen CAST-6 och CAST kan man snabbt få en indikation om det finns ett problem.

  Även här är det möjligt att låta den unga göra skattningen själv i sin mobil eller att utföra den tillsammans med handläggaren. Även här ger möjligheten till att göra skattningarna på sin egen telefon stora fördelar. Att leva i en familj med missbruk är ofta skuldbelagt och lättare att svara på i ett digitalt verktyg.

  Screeningen inleds med en CAST-6 som består av 6 frågor. De ger evidensbaserat en god första indikation. Om det finns misstanke om missförhållande gör man ofta en komplett CAST.

  Att snabbt screena och bedöma om det finns ett bakomliggande problem med alkoholberoende i familjen gör att en insats kan komma igång snabbare.

  4. Involvera den unga

  Under hela processen kommer den unga att aktivt delta. Dels genom att själv svara på olika frågebatteri eller interagera tillsammans med handläggaren. Det stärker den ungas koppling till processen och gör hen mer delaktig. Helt i linje med barnkonventionen. Det friställer även mycket tid för handläggaren.

  Utöver de ovan beskrivna verktygen finns det även en funktion för att fånga upp den ungas tankar om vad som inte funkar, vad som är bra och vad hen har för framkisdsdömmar. Dessa verktyg harmoniserar väl med metodiker som Signs of Safety och familjerådslag.

  Att involvera den unga så tidigt i processen som möjligt gör att man kan minska handläggningstider då fler svar kommer in snabbare.

  5. Skapa ett underlag

  Handläggaren kan skapa ett underlag med en sammanställning av alla skattningar och annan information i ärendet. Rapporten blir ett stöd eller underlag till beslutet.

  Genom att låta alla utredningsärende gå igenom samma process blir bedömningarna möjliga att jämföra. Det skapar förutsättningar för en mer jämlik behandling. Något som ligger helt i linje med Agenda 2030.

  Återanvänd data från en utredning av orosanmälan vid en insats

  I de fall en utredning av orosanmälan leder till en insats har man under utredningen samlat in en hel massa värdefull information om den unga. All information är knuten till den unga och följer med till den enhet som skall hantera insatsen. Vill man dela den med andra enheter, som elevhälsan, så är även det möjligt. Den unga behöver då inte upprepa all information. Något som stärker den ungas förtroende.

  Vill du veta mer om hur Digitala Samtal används inom utredning?

  Tveka inte att kontakta oss eller boka ett onlinemöte där vi kan visa mer hur Digitala Samtal fungerar och hur andra kommuner använder det.