Hoppa till innehåll

Nu finns skattningsverktygen Brunnsviken BBQ och AFQ-Y 8 i Digitala samtal

  Nu släpper vi ytterligare två kraftfulla utvärderingsmetoder för att göra samtalet och bedömningen ännu bättre. Brunnsviken BBQ (Brunnsviken Brief Quality of Life Inventory) och AFQ-Y (Avoidance and Fusion Questionaire for Youth) är två etablerade och evidensbaserade metoder för mäta övergripande livstillfredsställelse och personens psykologiska flexibilitet.

  Vi jobbar med att ständigt tillföra nya och användbara funktioner till Digitala Samtal. En del i detta är att tillsammans med verksamheter och experter ta fram och välja ut verktyg som kan förenkla eller tillföra ett mervärde i samtalet eller utvärderingen av brukaren.

  Det senaste tillskottet till detta är skattningsverktygen Brunnsbiken BBQ och AFQ-Y, som båda riktar mot mot barn och unga.

  Brunnsviken BBQ

  Brunnsviken Brief Quality of Life (BBQ) består av 12 påståenden inom sex olika livsområden där individen får skatta dess viktighet och sin upplevelse av nöjdhet. Metoden har tagits fram av Karolinska Institutet och passar mycket väl för självskattning.

  Alla frågor i Brunnsviken är uppbyggda i par för att kunna göra en korrekt avvägning mellan nöjdhet och viktighet. Frågan ovan mäter nöjdheten.

  Brunnsviken mäter individens samlade välmående utifrån sex olika livsområden:

  • Fritid
  • Ser på Livet
  • Kreativ
  • Lärande
  • Vänner och vänskap
  • Mig själv som person

  Det samlade värdet vägs sedan och ger en indikation över individens generella välmående. Metoden är snabb och enkel att använda och passar bäst från 12 år och uppåt.

  AFQ-Y 8

  Avoidance Questionnaire for Youth eight (AFQ-Y 8) innehåller åtta frågor och är den förkortade versionen av AFQ-Y 17. Metoden går ut på att mäta individens psykiska flexibilitet, med andra ord hur bra individen kan hantera sin omgivning och sina tankar. Ett lågt värde indikerar att individen har lätt att hamna i destruktiva och negativa tankar som riskerar att påverka vardagen. Detta är något som kan vara vanligt när välmåendet minskar både på grund av externa som interna händelser.

  Frågorna är här numrerade från 1 -5 och har en normaliserad viktskala

  Det finns en tydlig gräns för när detta värde är en risk och där insats behöver göras.

  Testet är framtaget för ungdomar 12-18 år. Men har även visat sig fungera bra för vuxna. Både AFQ-Y8 samt den längre versionen, AFQ-Y17 finns validerade för svenska förhållanden. Studier har dock visat att Evidens är faktiskt är starkare för den kortare versionen, varför denna är att rekommendera.

  Fördjupningar

  Nedan finner du en fördjupad forskningsrelaterad läsning på de olika metoderna

  Brunnsviken BBQ

  Psychometric properties of the Avoidance and Fusion Questionnaire for Youth: A psychological measure of psychological inflexibility in youth