Nya skattningsverktyg hjälper unga

Digitalt verktyg hjälper socialtjänsten under den kraftiga ökningen av orosanmälningar av barn och unga

Under pandemin har trycket på socialtjänsten ökat kraftigt vad det gäller orosanmälningar gällande barn och unga som far illa i hemmet. Nu släpper Digitala Samtal ytterligare stöd vid bedömningar och kartläggningar för att minska trycket på Socialtjänsten och även fånga upp fler fall på ett tidigt skede. Något som blir ännu viktigare efter regeringens uppdrag om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga.

Antalet orosanmälningar men även graden av allvarlighet i dessa har ökat kraftigt under pandemin. Digitala Samtals nya verktyg hjälper såväl de utsatta barnen som socialtjänsten att möta detta.

I en tid av oro där osäkerheten och otryggheten ökar och många sitter hemma på permittering eller jobb har även otryggheten för barn och unga ökat markant. Flera socialtjänster i landet intygar att antalet orosanmälningar och även allvarligheten i dessa har ökat drastiskt. Därmed har även antalet utredningar av ärenden rörande barn och unga skjutit i höjden under pandemin.

Ökning av allvarliga orosanmälningar

Eftersom fler orosanmälningar än vanligt leder till en utredning är arbetsbelastningen på socialsekreterarna extremt hög och man har svårt att hinna med, vilket kan leda till förseningar och felaktiga bedömningar. En felaktig bedömning kan leda till barnen råkar illa ut eller i värsta avlider, som fallet med Albin som 2018 misshandlades till döds av sin styvpappa.

Digitala Samtal är ett verksamhetsstöd som används av flera socialtjänster runt om i landet. Verktyget bygger på att man kombinerar flera olika erkända och evidensbaserade metoder och skattningar för att ge stöd vid en bedömning eller visa en persons välmående.

Öppnar dialogen med barnet

Digitala Samtal hjälper även socialsekreteraren i samtalet med barnet eller den unga och det har i flera fall visat sig att verktyget varit avgörande för att barnet har öppnat sig och delgivit socialsekreteraren information som lett till insats.

– Vi har fall där det varit väldigt svårt att nå tonåringen genom vanligt samtal, medan när ungdomen fyllt i KASAM har pratat mycket om resultatet, säger Gunilla Kajrup Aspeborg chef för Insatser och förebyggande arbete IFO i Höör.

Verktyget förenklar och hjälper vid bedömningen

Nu utökar Digitala Samtal sin tjänst med flera verktyg för att stötta i arbetet och verka för att ta bort eller minska felbedömningarna.

– Genom att digitalisera väldokumenterade metoder och även lägga till stöd för bedömningar get vi användaren ett helt nytt sätt att arbeta med barn och unga, säger Mattias Hallström på Digitala Samtal.

– Vi har redan arbetat med flera stöd men tar nu in fler skattningar, kopplingar till personens nätverk, relationsbedömningar samt en livsbok som direkt harmoniserar med socialtjänstens uppgift att sätta Barnets Behov I Centrum (BBIC), fortsätter han.

Digitala Samtals stöd för utredning har under hösten utvärderats av användare och socialtjänster med lyckat resultat och nu släpps alltså verktygen med förhoppning att hjälpa barn och unga till ett bättre och tryggare liv.