Hoppa till innehåll

Digitala Samtal i Lomma Kommun

  Lommas socialförvaltning arbetar systematiskt med digitala samtalsstöd och skattningsverktyg inom olika enheter. Därför blev valet av Digitala Samtal i Lomma Kommun naturligt. Socialtjänsten använder Digitala Samtal både i det direkta mötet och under videosamtal med brukare och närstående.

  Digitala Samtal är idag en naturlig del i arbetet. Idag använder man det bland annat under utredning, olika insatser som öppenvård och placering samt i samband med övervägande/omprövning. Lomma börjar nu även använda Digitala Samtals inbyggda videosamtal med koppling till skattningsverktygen. Detta för att ytterligare öka kvaliteten i samtalet med de unga och närstående.

  Vi frågade Lindha Höglund, som är IFO-chef på Lomma kommun, om hur de upplever satsningen på Digitala Samtal.

  Varför har ni valt Digitala Samtal i Lomma Kommun?

  ”Individ och familjeomsorgen i Lomma kommun har valt att satsa på digitala samtal av flera anledningar. Ett digitalt samtalsstöd ligger i linje med att vi går mot ett allt mer digitaliserat samhälle . Samtidigt matchar verktygen Lomma kommuns sätt att arbeta evidensbaserat.

  För barn och ungdomar är det idag helt naturligt med digitala redskap och användandet av dessa i samtalet avdramatiserar många gånger samtalssituationen. Vi ser vinster på flera olika plan, inte minst möjligheten att följa barnets KASAM över tid och se positiva mönster såväl som uppmärksamma risker över tid.”

  Hur har det fungerat att använda Digitala Samtal i Lomma Kommun?

  ”Vid användning av verktyget under bland annat utredning ser vi att KASAM-frågorna utgör en bra grund i mötet medan det samtidigt är lätt att leda in samtalet på de för utredningen aktuella frågeställningarna. Barnen vi möter uppskattar i hög grad att möta oss med hjälp av verktyget och handläggarna ser positiva effekter i att samtalet fördjupas samtidigt som det blir mindre dramatiskt för barnet. Kanske då barnet känner igen sig i den digitala världen eller kanske för att ”plattan” kan vara fokus i samtalet för de barn som exempelvis har svårt att hålla ögonkontakt eller upplever mötet med socialtjänsten som svårt av andra anledningar.

  Handläggarna ser stora vinster i att frågeställningarna är breda samtidigt som det är enkelt att snäva in samtalet när det finns behov. Förutsägbarheten för barnet upplevs också positiv där barnet efterhand har en god förförståelse för hur samtalet med socialtjänsten kommer att gå till och kan känna trygghet i detta. Layouten upplevs lättförståelig och verktyget enkelt att använda.”

  Hur har samarbetet med Digitala Samtal fungerat?

  ”Samarbetet med leverantören är mycket gott och frågor och hjälpbehov besvaras snabbt. Vi ser fram emot hur vi ytterligare kan utveckla nyttan med digitala samtal i vår organisation och arbetet med barn och unga.”

  Vad händer nu?

  “Vi har nu valt att införa Digitala Samtals säkra videosamtal för att kunna öka kvaliteten ännu mer och komma närmre brukaren. Eftersom videosamtalet är en integrerad del i samtalsstödet blir det en naturlig del. Att tillexempel kunna göra skattningar tillsammans under samtalet är en stor tillgång.”

  Vill du veta mer om Digitala Samtal

  Vill du veta mer om vad Digitala Samtal är eller hur du kan använda det i er kommun. Tveka inte att kontakta oss eller boka ett onlinemöte med oss direkt så kan vi visa och berätta mer.