CAST-6 screening för barn och unga

CAST och CAST-6 screening för barn till alkoholberoende

Nu släpper vi verktygen CAST och CAST-6 screening i Digitala Samtal. Med CAST screening för barn till alkoholberoende det snabbt att få en fingervisning om det finns ett problem i familjen. Verktyget är baserat på den evidensbaserade metoden CAST (Children of Alcoholics Screening Test) och har hög träffsäkerhet. Ett viktigt verktyg även i den förebyggande verksamheten.

För att kunna göra en så bra bedömning som möjligt av barn och unga som söker stöd eller är utsatta är det viktigt att få en god helhetsbild. Genom att ta med flera olika delar i utvärderingen blir bedömningen bättre. Detta leder i slutändan till en mer effektiv insats. En del i bedömningen är att kartlägga eventuella missbruksförhållanden som kan finnas kring ett barn eller ung. Då kan ett bra screeningverktyg vara till god hjälp.

Vad är CAST screening

CAST står för Children of Alcoholics Screening Test och är ett väl inarbetat och mycket använt verktyg. Det har varit grunden i flera av de studier som genomförts för att bedöma barn och ungas förhållanden.

Testet bygger på ett frågebatteri med 30 ja/nej frågor som alla relaterar till olika situationer eller känslor kopplade till att leva i hem med missbruk. Konsistensen i testet är mycket hög. Det fulla frågebatteriet har även ett antal frågor som kopplar mot olika riskbilder. Som exempelvis våld i nära relation eller våld mot barn. I Digitala Samtals version av CAST fångar vi upp dessa och ger användaren en direkt indikation på olika varningar som bör följas upp.

CAST screening bedömning med analys
CAST screening bedömning med analys

CAST har tre utfallsnivåer:

  • Troligtvis inte barn till alkoholberoende (BTA)
  • Troligt barn till vuxna med ökat alkoholintag (BTD) eller möjligtvis barn till alkoholberoende (BTA)
  • Troligtvis barn till alkoholberoende (BTA)

De olika bedömningarna grundar sig i antalet jakande svar som barnet eller den unga ger. Utöver detta finns i CAST ett antal frågor som är direkt kopplade till beteende och riskfaktorer. Det gäller till exempel risken för våld mot barnet eller mot andra medlemmar i familjen. Digitala Samtal fångar upp dessa varningstecken och presenterar dem för användaren. Notera att dessa inte alltid är kopplade till den övergripande bedömningen. Även de lägsta nivåerna kan indikera att det finns risk för exempelvis våld.

CAST-6 screening

CAST-6 är en förkortad version av CAST screening för barn till alkoholberoende. Metoden är framtaget för att kunna göra en snabb screening. Det lämpar sig även mycket väl för mindre barn. CAST-6 består av ett frågebatteri av sex frågor som är en delmängd av CAST. I detta test behöver barnet svara ja må minst tre frågor för att ge en indikation på att det är ett troligt BTA. Till skillnad från det fulla testet finns här bara två nivåer på bedömningen. Det finns inte heller några indikatorer på eventuella riskbeteenden.

Hur använder man CAST-6 screening för barn i socialtjänsten

Vi rekommenderar att man i alla utredningsärenden eller redan befintliga ärenden genomför en CAST-6 screening. Detta för att få en bättre bild av barnets situation. Dessutom ger det underlag till en sammanställning över hur omfattande missbruksförhållanden är. Den avreagerade statistiken blir sedan viktig input till det systematiska förbättringsarbetet. Dessutom kan den ligga till grund för andra förebyggande insatser i samhället.

I de fall man identifierat ett troligt problem kan de i flera fall vara bra att köra en utökad CAST. Detta för att få en mer nyanserad bild, men även då denna metod ger indikationer på andra problem, såsom riskbilder.

Hur kan man använda CAST-6 inom elevhälsan eller som underlag

Det bedöms att över 20% av alla barn i Sverige växer upp med föräldrar eller bonusvuxna med alkoholproblem. I många fall får inte dessa barn samma förutsättningar i livet som sina jämnåriga. Detta är något som direkt strider mot hållbarhetsmålen om jämlika förutsättningar i agenda 2030. De flesta kommuner arbetar aktivt för att förändra detta. Tyvärr är det bara runt 2% som får den hjälp de behöver. Att identifiera utsatta barn är inte helt enkelt. Ofta på grund av att det saknas verktyg. Digitala Samtals CAST och CAST-6 screening ändrar på det.

CAST-6 screening är ett mycket bra verktyg för att göra större undersökningar. Metoden lämpar sig väl för undersökningar inom skola för att tillexempel kartlägga hur utbrett det är med barns som lever i ett missbruksförhållande. Genom att använda funktionerna för distansanalys i Digitala Samtal är det möjligt att enkelt genomföra denna typ av undersökningar.

Frågor skickas ut till barnen eller ungdomarna via mail eller SMS och kan antingen samlas in anonymt eller koppat till individerna. Underlaget kan sedan användas till såväl uppföljning som sammanställning.

Hur kommer vi igång med CAST screening?

Du som redan är kund kontaktar oss bara så hjälper vi dig att aktivera modulen kostnadsfritt. Om du inte ännu är kund är du välkommen att kontakta oss, eller ännu bättre boka ett online-möte direkt här eller med knappen nedan.

Jag vill vera mer

Vill du läsa mer om CAST och CAST-6 screening har vi samlat lite bra länkar här nedan.