DIGITALA SAMTAL

Samtalsstöd och Säkra Anpassade Videosamtal
för socialtjänst och äldreomsorg

Digitala samtal har på kort tid blivit ett av de ledande verktygen för samtalsstöd och Säkra Lagliga Videosamtal inom Socialtjänst och Äldreomsorg. 

Digitala Samtal arbetar för att öka välmåendet och ge förutsättningar för ett bättre liv för unga och äldre. Det gör vi genom att ge personalen tillgång till digitala verktyg som stöd före, under och efter samtalet.

Jobbar du med barn och unga

Samtalet med barn och unga är det viktigaste verktyget som finns för att få fram möjligheter till förändring och framsteg.

I vår verktygslåda har vi flera evidensbaserade verktyg som hjälper handläggaren att kartlägga brukaren och samtidigt ge stöd för att starta dialoger och samtal för öppna brukaren.

Målet är att systematiskt kunna följa brukaren och även involvera det befintliga nätverket för att nå bättre resultat.

Vårt verktyg harmoniserar med BBIC samt metodiker som Signs of safety och används i flera kommuner idag.

Jobbar du inom äldreomsorgen

Kan ungas problem hjälpa äldre att må bättre? Vi tror det. 

I vårt verksamhetsstöd för äldre har vi tagit flera av de evidensbaserade verktyg och samtalsstöd som används för barn och unga och anpassat dem för att möjliggöra ett bättre samtal med våra äldre. Och därmed öka meningsfullheten.

Målet är att kunna ge personal och ledning inom särskilt boende, demens samt träffpunkter verktyg för att föra ett bättre samtal och mäta välmående i gruppen.

Våra verktyg harmoniserar med IBIC.

Barnsekreterare ställer sig positiva till verktyget och barnen/ungdomen tycker den är kul. I nåt fall har det varit väldigt svårt att nå tonåringen genom vanligt samtal, medan när ungdomen fyllt i KASAM har hen pratat mycket om resultatet. Kul!

– Gunilla Kajrup Aspeborg, Insatser och förebyggande arbete IFO Höörs kommun

Ett komplett digitalt samtalsstöd

Digitala samtal är ett molnbaserat verktyg som fungerar i alla typer av enheter.
Applikationen innehåller flera olika moduler och kan även utvecklas efter ert önskemål.

Ett verktyg för personalen i samtalet med brukaren

Digitala Samtal är skapat utifrån verksamhetens behov men med brukaren i centrum. Målet är att skapa de bästa förutsättningarna för ett systematiskt och kvalitativt samtal med barn, unga och äldre.

Säkra lagliga videosamtal

De viktigaste samtalen är de vi skall vara räddast om. Med våra säkra videosamtal för socialtjänsten och äldreomsorgen är det enkelt att kommunicera med brukaren.

Ett stöd i samtalet

Beroende på orsaken till samtalet och brukarens situation finns det olika samtalsstöd som är tillämpbara. Digitala samtal erbjuder ett antal olika metoder och stöd.

Insikter och uppföljning

Digitala Samtal kommer med en massa verktyg för insikter för verksamheten. Genom att låta handläggare systematiskt genomföra analyser får enhetschef, socialchefen, eller ledaren en direkt inblick i hur personen eller medarbetare mår.

"Verktyget hjälper oss att utgå ifrån ett salutogent förhållningssätt där man ser varje människa som unik.
Användarvänligt, alla kan lära sig verktyget"

– Ann-Charlotte Folkesson, områdeschef Karlskrona kommun äldreförvaltning