Samtalsstöd som gör skillnad

DIGITALA SAMTAL

Vi brinner för samtalet och alla insikter som kommer med ett bra samtal, positiva som negativa. Vi vill att samtalen både skall vara enklare att genomföra och kan följas upp för att resultera i verkliga förändringar. Resultatet kan förändra en persons liv!
Digitala Samtal är en plattform som stöttar och möjliggör samtalen.

Jobbar du med barn och unga

Samtalet med barn och unga är det viktigaste verktyget som finns för att få fram möjligheter till förändring och framsteg.

I vår verktygslåda har vi flera evidensbaserade verktyg som hjälper handläggaren att kartlägga brukaren och samtidigt ge stöd för att starta dialoger och samtal för öppna brukaren.

Målet är att systematiskt kunna följa brukaren och även involvera det befintliga nätverket för att nå bättre resultat.

Vårt verktyg harmoniserar med BBIC samt metodiker som Signs of safety och används i flera kommuner idag.

Jobbar du inom äldreomsorgen

Kan ungas problem hjälpa äldre att må bättre? Vi tror det. 

I vårt verksamhetsstöd för äldre har vi tagit flera av de evidensbaserade verktyg och samtalsstöd som används för barn och unga och anpassat dem för att möjliggöra ett bättre samtal med våra äldre. Och därmed öka meningsfullheten.

Målet är att kunna ge personal och ledning inom särskilt boende, demens samt träffpunkter verktyg för att föra ett bättre samtal och mäta välmående i gruppen.

Våra verktyg harmoniserar med IBIC.

Barnsekreterare ställer sig positiva till verktyget och barnen/ungdomen tycker den är kul. I nåt fall har det varit väldigt svårt att nå tonåringen genom vanligt samtal, medan när ungdomen fyllt i KASAM har hen pratat mycket om resultatet. Kul!

– Gunilla Kajrup Aspeborg, Insatser och förebyggande arbete IFO Höörs kommun

Ett komplett digitalt samtalsstöd

Digitala samtal är ett molnbaserat verktyg som fungerar i alla typer av enheter.
Applikationen innehåller flera olika moduler och kan även utvecklas efter ert önskemål.

Ett verktyg för personalen i samtalet med brukaren

På brukarkortet samlas all information om brukaren. Här kan handläggaren enkelt se resultat från analyser, historik och trendkurvor.

Men den kanske viktigaste delen i vyn är analyssvaren och de förslag som Digitala samtal ger för att åtgärderna skall bli så effektiva som möjligt.

I en speciell vy visas även gruppresultat och kan till exempel ge en översikt över gruppens dynamik och sammansättning.

Beroende på vilka metoder och skattningsformulär som använts visas olika resultat och insikter.

Ny version av Digitala Samtal med bland annat uppdaterat brukarkort
Säkra videosamtal för socialtjänsten och äldreförvaltningen

Säkra videosamtal

De viktigaste samtalen är de vi skall vara räddast om. Med våra säkra videosamtal för socialtjänsten och äldreomsorgen är det enkelt att kommunicera med brukaren.

Det säkra videosamtalet är anpassat till verksamheten och är idag helt unikt. Digitala Samtals säkra videosamtal uppfyller alla krav för GDPR och skydd för persondata. Det gör att våra användare kan följa de lagar som finns utan att ge avkall på samtalet med brukaren.

Ett stöd i samtalet

Beroende på orsaken till samtalet och brukarens situation finns det olika samtalsstöd som är tillämpbara.

Digitala samtal erbjuder ett antal olika metoder och stöd. Tack vare vår plattform kan vi även enkelt anpassa och införa fler stöd som passar just er.

Samtalsstöden kan vara generella runt hälsa, specifika för depression eller en annan diagnos/utredning. Andra kan fungera som samtalsöppnare för att nå personen bättre och skapa en förståelse för dess livssituation.

Samtalen utförs vanligen tillsammans med handläggaren eller enskilt.

Hur mår du

Insikter och uppföljning

Digitala Samtal kommer med en massa verktyg för insikter för verksamheten. Genom att låta handläggare systematiskt genomföra analyser får enhetschef, socialchefen, eller ledaren en direkt inblick i hur personen eller medarbetare mår.

I insikten är det även möjligt att se hur t.ex. insatser, situation eller geografi påverkar resultatet.

Det är viktigt att både fokusera på detaljer och på helheten. Tjänsten erbjuder båda infallsvinklarna och möjligheter till rapporter, statistik och grafer finns.

Några av våra kunder

Boka en onlinedemo

VARFÖR BEHÖVS SAMTALET?

Fokus på individen och helheten

Vi anser att genom att fokusera på individen och dess situation kan förståelse och möjligheter skapas.

Med hjälp av struktur och anpassade metoder kan kvalitativa och ofta kvantitativa samtal föras.

Kvantitativa samtal

Kvantitativa eller mätbara samtal är en speciell form av samtal. I de fall som de är tillämpbara är de en mycket bra samtalsform.

När en kvantitativ metod används kan Digitala Samtal direkt efter samtalet visa ett resultat. En persons resultat kan följas över tid, jämföras med en grupp, ligga till grund för åtgärdsplan och beroende på metod även rekommendera förbättringsåtgärder

För en enhetschef/ledare kan resultaten visas aggregerat med möjlighet att se trender, få insikter och arbeta med datan för att verksamhetsutveckla.

Enkelt och säkert

Vi tror på enkelhet och säkerhet. Verktyget är så pass enkelt att ingen utbildning egentligen krävs (men vi stöttar er såklart med allt ni behöver).
All data lagras i enlighet med GDPR inom Sveriges gränser på ett säkert sätt.

"Verktyget hjälper oss att utgå ifrån ett salutogent förhållningssätt där man ser varje människa som unik.
Användarvänligt, alla kan lära sig verktyget"

– Ann-Charlotte Folkesson, områdeschef Karlskrona kommun äldreförvaltning

Exempel på användningsområden

Familjehemsplacerade barn

Här har vi våra rötter. Flera av våra samtalsstöd kommer från de verktyg som används i denna typ av verksamhet.

Utredning

Utredningsfasen, fräst inom socialtjänsten, är en kritisk del där samtalet blir extra viktigt.
Vi ger handläggaren stöd genom samtalet och dokumenterar samtidigt.

Träffpunkter och uppsökande

COVID-19 har ställt helt nya krav på hur man når ut och för ett samtal med de äldre.
Vi har tillsammans med kommunernas äldreomsorg tagit fram nya stöd för detta.

Särskilt boende och demens

Samtalet med våra äldre är jätteviktigt men tyvärr något som inte är självklart.
Vi har därför tagit fram helt unika verktyg för att göra samtalet både bättre och enklare.

Kom igång med Digitala samtal​

Men hur gör vi om vi är nyfikna?​

 1. Kontakta oss så berättar vi om Digitala samtal och lyssnar på er.
 2. Vi bokar ett tillfälle där vi demonstrerar för alla de som har intresse av tjänsten. Lämpligen både de som träffar personerna och de som ansvarar för avdelning/förvaltning.
 3. Vi återkommer med offert
 4. Om ni vill starta bokar vi utbildningstillfälle där vi tillsammans går igenom allting så alla är bekväma och taggade inför att använda Digitala samtal.

Ingenting kostar pengar förän ni väljer att bli kund!
Hör av er idag, så berättar vi hur fantastiskt Digitala samtal är!

NYHETER OCH ARTIKLAR

Digitala Samtal vinnare BlueHealth Prize 2021

Vinnare BlueHealth Prize 2021

Digitala Samtal vinnare BlueHealth Prize 2021. BlueHealth Prize delades ut på Innovation… Read more >>
Innovation Day 2021

Innovation Day 2021

Den 6 maj slår Blue Sciencepark upp dörrarna till årets upplaga av… Read more >>
Vänersborg familjehem

Familjehem i fokus när Vänersborg inför Digitala Samtal

Vi hälsar Vänersborgs kommun och sektionschef Karin Saini med personal välkomna till… Read more >>
BlueHealth Prize - Digitala Samtal är i final

BlueHealth prize 2021 – vi är i final!

Idag blev det klart att Digitala Samtal är en av tre finalister… Read more >>

Frågor och svar

Det är svårt att förklara hur fantastiskt detta är, så enklast är det om vi får samtala med er i ett digitalt möte.

Men här har vi ändå samlat svar på några av de vanligaste frågorna.

I grunden kan man säga att det är en hjälp för handläggaren innan, under och efter ett samtal. Det är där för att hjälpa en handläggare att snabbare vinna förtroende och få brukaren att öppna sig.

Ett exempel på samtalsstöd är KASAM. KASAM står för Känslan av Sammanhang och mäter lite förenklat förmågan att hantera stress och svårigheter. En högre grad av KASAM ger en individ bättre möjlighet att hantera stressiga och svåra situationer.

KASAM är ett resultat av Aaron Antonovskys forskning och mäter tre olika områden:

 1. Begriplighet – Förståelse och förmåga att bedöma och förklara olika händelser.
 2. Hanterbarhet – Förmåga att möta och hantera dessa olika händelser utan att bli offer för omständigheter.
 3. Meningsfullhet – Delaktighet och en känsla av att kunna påverka situationen, att se en mening med det hela

Vi tror på enkelhet! Därför används Digitala samtal via en webbläsare, antingen på en surfplatta, dator eller mobiltelefon.

Handläggaren loggar in och ser enkelt sina ärenden. När ett samtal ska göras väljs det aktuella ärendet. Tidigare samtal finns lagrade med resultat och kommentarer.

Självklart har personen man pratar med en stor vinst i användning av Digitala samtal, genom att bli hörd och samtala på ett enkelt och stimulerade sätt.

Men utöver det har handläggare, avdelningschefer, verksamhetsutvecklare och förvaltningschefer stora vinster.

Handläggaren (eller den som sköter samtalet) får ett modernt enkelt verktyg som uppskattas av motparten. Handläggaren får stöd i vilka frågor som ska ställas vilket kan vara positivt för alla men för nyanställda upplevs det som ett tryggt stöd i samtalen. Eftersom frågorna genomförs via en dator eller surfplatta möts man på ett naturligt och avslappnat sätt vilket möjliggör ett bättre samtal.

Avdelningschefer, verksamhetsutvecklare och förvaltningschefer har möjlighet att se individuella ärenden för att stötta handläggaren. Utöver det har de en stor vinst att se sammanställd information hur gruppen man har ansvar för mår och utvecklas. På aggregerad nivå kan statistik skapas som grupp, eller för olika avdelningar, kön, placeringsformer, ålder etc. Få insikter som går att agera på och följ upp om insatser som görs är positiva eller negativa.

Vår verktygslåda väver hela tiden. Idag finns en mängd olika samtalsstöd och funktioner som hjälper personalen i samtalet med brukaren.

 • Samtalsstöd, här finns en mängd verktyg för att öppna samtalet med brukaren.
 • Videosamtal, säkra videosamtal som gör det möjligt att hålla samtalet med brukaren på distans
 • Dokumentationsstöd, samla all information om brukaren på ett ställe.
 • Insikter, ger verksamheten en översikt över brukarnas välmående och ger insikter i trender och utveckling.

Kontakta oss